Tartalom jegyzék


Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnep március 22-én 19:00 órakor

Ősi ünnepünk: Gyümölcsoltó Boldogasszony
 
Gyümölcsoltó Boldogasszony őseink hagyományában a termékenység ünnepe.
Ez az ünnep hagyományosan a tavaszi napéjegyenlőség idejére esik. Ez minden, természettel összhangban élő népnél kitüntetett időszak, több népcsoport innen, a tavaszponttól számította az év kezdetét. Innentől a nappalok hosszabbak mint az éjszakák, egészen az őszi napéjegyenlőség idejéig.
Őseink hagyományai szerint ekkor a Teremtést ünnepeljük, a rügyfakadást, a Természet megújulását, a tavaszt, a termékenységet.Az analógiás-mágikus gondolkodásmódnak megfelelően, az ember „segíti” az Istenség teremtő munkálkodását. Hiszen őseink hitvilágában az Isteneknek is szükségük van az ember alkotó-aktív közreműködésére, nemcsak az embereknek az isteni oltalomra. Termékenységvarázslást idéző „pogány” népszokások és jelképek még húsvétkor is megfigyelhetők, és szintén ehhez az időszakhoz kapcsolhatók.
Jó tavasz jó termést hoz majd, a rügyben és virágban a gyümölcs készülődik. Ennek szertartásos elősegítése is ennek az ünnepnek a része.
Mivel az évkör analógiát mutat az emberi élet rendjével, ez a nap a fiatalság, az emberi élet tavaszának ünnepe is, az ifjúságé. Népünk fennmaradásának reményét is kifejezzük ilyenkor.
 
 


A Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepre szánt szertartás tervezett folyamata és szövege

(Részben Máté Imre Yotengrit c. könyvéből idézve, részben pedig ehhez az őshagyományhoz szorosan kapcsolódva)
 


(1. Ünnepre hívó)
„Szép napunk támadt,
tiszta víz áradt.
Tisztuljon lelketek Istent idézni,
Istent idézni, Egekbe nézni –
ej, no lám!”  (Máté Imre: Yotengrit 3., 79. o.)
 
Meggyújtjuk a szertüzet, körbeálljuk.
 
(2. Oltalom kérés, idézés)
Megnyilvánulatlan Őserő,
Öregisten Ősistenség,
teremtő női és férfi minőség,
idézlek Titeket!
Oltalmat kérek az öt égtáj felől,
Földünknek, népünknek,
levegő egünknek,
minden barmainknak,
tiszta vizeinknek,
testünknek-lelkünknek,
minden egybegyűltnek,
velünk ünneplőknek.
 
(3. Közösségvállalás a többiekkel)
Ezen a napon, szerte az országban tüzek gyulladnak, kisebbek-nagyobbak, máglyák, gyertyalángok. Fényeiket ha most felülről látnátok! Egybeolvadnak mind. Így köszöntik a tavaszt. Köszöntik a növekvő nappali órákat, az erősödő napfényt. Gondoljunk egy kicsit most a többiekre, akik szintén ünnepelnek országszerte. Isten áldását kérjük rájuk is!
 
(ének:)
Isten áldja meg a magyart,
tartson neve míg a Föld tart.
Paradicsom hazájában,
éljen örök boldogságban,
éljen örök boldogságban.
 
 
Töltse békében napjait,
egyezve lássa fiait,
tatár,török s más ellenség,
Minket meg ne rendíthessék,
minket meg ne rendíthessék.
 
 
Isten áldja meg a magyart,
tartson neve míg a Föld tart.
Isten áldjon meg bennünket,
minden igaz magyar embert,
minden igaz magyar embert)
 
(4. Megbékélés egymással és önmagunkkal)
„Fölkelő hold sarlójából
égi vizek csónakjából
Istenanyánk szelleme
tekint le ránk.
 
Harmatozó hajnal hasad,
Napkeleten fölkel a Nap –
Istenapánk orcája tekint le ránk” (Máté Imre: Yotengrit 3., 80.o.)
 
Ezért: nézzetek most magatokba. Aki vétett a jó szomszédság törvénye ellen, bánja meg vétkét. Aki kárt okozott, térítse meg a kárt. A haragosok béküljenek meg egymással. Béküljetek meg mind szívetekben. Fodrozatlan víztükörként, egyenesen fölfelé törő lángként, egyenként és együtt, részesei legyünk az ünnepnek, ahogyan részei vagyunk a Teremtés láncának.
 
„Nem isten, - istenek,
nem nemzet, – nemzetek,
nem ország, – országok,
nem hit, – hitek,
nem szokás, – szokások,
nem kötés, – kötések,
nem oldás, – oldások,
nem bölcsesség, - bölcsességek,
nem út, - utak!”  (Máté Imre: Yotengrit 3. 62. o.)
 
Sokfélék vagyunk indíttatásban, vágyban, hitben. Mégis közös az utunk. „Mindenki az istenek kegyelmével születik, mindenki és minden”.  
 
(5. Fohász, a Magyarok Istenéhez, és a Boldogasszonyhoz)
Oltalmazóink csak akkor oltalmaznak minket, ha hozzájuk fordulunk. Azok az istenek, akikhez nem fohászkodnak, erejüket vesztik, mint ahogyan istenüket elhagyva, elhagyatottá váló népük is.
A mi népünk, a magyarság legfőbb védelmezői: a Magyarok Istene és Boldogasszonyunk. Őket idézzük, hívjuk most.
 
„Magyarok Istene,
nemzetünk szent őre,
térj meg hozzánk,
maradj velünk,
örülj velünk,
vigadj velünk!
Szelídítsél, békéltess!
Ellenségeink barátainkká,
testvéreinké legyenek.
Áldó, munkálkodó
kezünkről ösmerjenek ránk,
ne kardunkról.
Ám ha gonosz, ostoba, ádáz
reánk támad,
vagy jogtalanságban
megátalkodik,
hadakozz velünk!
Zúgasd sebes nyilainkat,
suhogtasd véres szabláinkat, -
rontsd ellenségeink erejét!
Ellenségét kívül,
ellenségét belül.
Sújts haragoddal,
gyomlálj ki nemzetünkből
irigykedőt,
áskálódót,
okoskodót,
pártoskodót,
árulkodót,
hazudozót,
szenteskedőt,
bajkeverőt,
zsebre honfiskodót,
hogy hozzád szíthassunk
egyetértésben,
miképpeg tőlünk várod:
törvényben törvényesen,
törvénytelen emberségesen,
hozzád mindig hűségesen!”  (Máté Imre: Yotengrit 3., 51-52. o.)
 
„Boldogasszony, égi ősöm,
téged hívlak örökösön,
mert csak te vagy már a remény,
keserűség sós tengerén!
Égi anyám ne hagyj el,
maradj mindig lelkemmel,
annak sebe hogy béforrjon,
sorsom meg jobbra forduljon!” (Máté Imre: Yotengrit 3., 50. o.)
 
(ének:
Boldogasszony Anyánk…)
 
(6. Előző év gyümölcseivel és tavaly őszi borral áldozás )
A résztvevők az általuk hozott, tavalyról maradt gyümölcsökből a szertartástűzre vetnek, és az ősszel szüretelt, mostanra kiforrott borból a tűzre öntenek.
A szertartás vezetője a következő szavakat mondja:
 
Istenasszony, homlokán holddal ékes Földisten-anyánk,
„tárd ki kebledet naporcájú szeretődnek!
Vedd bé az ő magját, mint a tűz e gyümölcsöket,
idd az ő csókját, mint a tűz e bort!
Fogamozzék e szép tavaszban minden,
fű, fa, ember, barom, minden jószág!”
Női és férfi teremtő Istenség,
Őseink vagytok,
Mi bennetek, ti mibennünk,
a Teremtés láncának részei vagyunk –
„ha nemzettétek e világot, éltessétek is tovább!
Úgy legyen”
(idézett részek: Máté Imre: Yotengrit 2., 107. o.)
 
(7. Megemlékezés a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnep lényegéről)
 
Gyümölcsoltó Boldogasszony a termékenység ünnepe.
Őseink hagyománya szerint a Ég-Isten Atyánk és Föld-Isten Anyánk első összefonódását ünnepeljük, a teremtő ikerörvényt, az első teremtést. Ezzel együtt a rügyfakadást, a Természet megújulását, a tavaszt, a termékenységet.
Az analógiás-mágikus gondolkodásmódnak megfelelően, az ember „segíti” az Istenség teremtő munkálkodását. Hiszen őseink hitvilágában az Isteneknek is szükségük van az ember alkotó-aktív közreműködésére, nemcsak az embereknek az isteni oltalomra. Termékenységvarázslást idéző „pogány”népszokások és jelképek még húsvétkor is megfigyelhetők, és szintén ehhez az időszakhoz kapcsolhatók.
Jó tavasz jó termést hoz majd, a rügyben és virágban a gyümölcs készülődik. Ennek szertartásos elősegítése is ennek az ünnepnek a része.
Mivel az évkör analógiát mutat az emberi élet rendjével, ez a nap a fiatalság, az emberi élet tavaszának ünnepe is, az ifjúságé. Népünk fennmaradásának reményét is kifejezzük ilyenkor.
      Ez az ünnep hagyományosan a tavaszi napéjegyenlőség idejére esik. Ez minden, természettel összhangban élő népnél kitüntetett időszak, több népcsoport innen, a tavaszponttól számította az év kezdetét. Innentől a nappalok hosszabbak mint az éjszakák, egészen az őszi napéjegyenlőség idejéig.
 
 
(Ének:
Őseink törvénye, régi igaz törvény,
forgószéllel támadt
égi ikerörvény,
ebből ered minden:
élet, halál, törvény.
      Ej, az ég ezt megadta,
      Ősünk őse így kapta!
 
Öreg embereknek
padon az ülésük,
a kis gyerekeknek
porban heverésük,
megérett leánynak
parázslik az ágya,
rátermett legénynek
szép leány a vágya.
       Ej, az ég ezt megadta,
       Ősünk őse így kapta!
 
Jusson búzaföldön
búza vadgalambnak,
lónak termő zabból
jusson vad szarvasnak.
Legyen borunk, búzánk,
legyen békességünk,
örvendjünk, vigadjunk
ameddig csak élünk.
       Ej, az ég ezt megadta,
       Ősünk őse így kapta!”  (Máté Imre: Yotengrit 3., 82-83. o.) 
 
 
(8. jókívánságok az ünnepre)
Homlokán holddal ékes Föld-Istenanyánk megújuló ereje, naporcájú Ég-Istenatyánk növekvő fénye, a teremtő Istenség áldása legyen veletek.
Örüljünk együtt a tavasznak, ami a Nagy Körforgás rendje szerint újra megérkezett. Annak tudatában tegyük ezt, hogy a tavasz bár szép de mulandó – ez mulandóság a záloga a virágba borulás után a majdani termésnek. Örüljünk az ifjúságnak, termékenységet ígérő szépségének. Annak tudatában, hogy az emberi élet tavasza is mulandó – ez a mulandóság a záloga a folyton javuló teremtésnek. Mindennek megvan a maga ideje az emberi élet rendjében – most annak van itt az ideje, hogy örömmel köszöntsük a termékenységet, a megújulást, a tavaszt.  
 
Ének: Tavaszi szél vizet áraszt…
 
(9. Kötetlen beszélgetés, együttlét, evés-ivás)
 
(összeállította: Dibáczi  Enikő)

 

 

Barantás edzés időpontok
 • KMO tornaterme:
  1191. Kispest Szabó Ervin u. 3
  Hétfő 18:00 - 20:00
  Szombat: 16:00 - 18:00

  1192 Kispest Üllői út. 243
  Péntek: 18:00 - 20:00
Megnyílt a csillagösvény íjászpályánk!!
 • Minden íjászkodni szeretőt szeretettel várunk a hét minden napján 10-22 óráig
  1191. Kispest Szabó Ervin u. 37
  Előre bejelentkezés szükséges
  Információ a 06-70/392-05-16 telefonszámon